Otpremničke usluge

  • Otpremničke (špediterske) usluge – uvozno, izvozno carinjenje, tranzit
  • asistencija kod carinskih, sanitarnih i dr. pregleda
  • asistencija kod izdavanja fito - certifikata, EUR1 obrazaca i dr.
  • vaganje po VGM standardima
  • intrastat
  • e-trošarine
  • usluge pretovara (direktna i indirektna manipulacija)
  • lashing i osiguranje tereta